english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur
villor + vindar
boende stadsplaner

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
vindar på södermalm

flerbostadshus i västervik

boende på västkusten
planuppdrag västervik
råvindar i enskede
fler projekt
 

 

 

depå för jernhusen

boende + stadsplaner

Kontextualitet, integrering och hållbar stadsbyggnad är nyckelbegrepp i vårt arbete inom infrastruktur och stadsplanering. Varje plats har sin egen historia, sina egna förutsättningar och sina egna fysiska särdrag. Det ska beaktas och betraktas som resurser i utformningen av moderna, attraktiva, hållbara städer.

boende

Inom YAJ arkitekter har vi omfattande kompetens och erfarenhet av bostadens skilda skalor: Från flerbostadshuskvarter och radhus för professionella aktörer till villor för privata beställare, i både innerstadslägen, vattennära lägen i och utanför städer samt i städers ytterområden - både permanentboende och fritidsboende, samt nischat boende för seniorer. Vår erfarenhet omfattar också bostadsprojekteringens samtliga skeden, dvs skiss och programhandling, detaljplan- och bygglovsskede, samt projektering och uppföljning under produktionsskedet. 

infrastruktur

Hos oss finns också kompetens och erfarenhet inom designorienterade infrastrukturprojekt som broar, terminalbyggnader, resecentrum, järnvägar och vägsträckningar. Tillsammans med kompetens inom stadsplanering har vi möjlighet att utföra även komplexa planuppdrag där t ex olika infrastruktursystem samsas, samt där ny infrastruktur möter befintlig.

hållbar stadsutveckling

Kontextanalyser och samverkansprocesser är, enligt oss, förutsättningar för nya integrerade, attraktiva städer och stadsdelar. De ingår i vårt kontextuella förhållningssätt, som är motsatt en ”tabula rasa-approach”, och som också innebär att ”acceptera den föreliggande verkligheten” – på riktigt!

Att acceptera verklighetens samtliga skalor – inklusive stor skala – är centralt inom hållbar stadsutveckling, anser vi. En stor del av handel och arbetsplatser har idag en stor skala, som inte ryms i det rådande stadsbyggnadsidealet, dvs traditionella bostadskvarter med verksamhetslokaler i bottenvåningen. När samtliga av stadens programpunkter pressas in i den mallen, uppstår bilbaserad externhandel och okontrollerad sprawl i andra lägen. Det är exkluderande och motverkar därför en hållbar stadsutveckling.

Istället behöver andra, inkluderande modeller utvecklas, där en mångfald av skalor och funktioner samsas, och där grön- och blåstråk samt olika infrastruktursystem integreras. Där samordnas attraktorer och noder med inaktiva zoner, det offentliga rummet värnas, och person- och varutransporter minimeras.

Varje plats har sin egen historia, sina egna förutsättningar och sina egna fysiska särdrag. Det ska beaktas och betraktas som resurser i utformningen av moderna, attraktiva, hållbara städer.

mörby centrum

metod

Liksom i våra byggnadsprojekt inleder vi våra infrastruktur- och stadsplaneringsprojekt med en research av kontexten, där vi identifierar relevanta särdrag, som blir ingångsparametrar i vårt gestaltningsarbete. Det kan vara landskapsformationer, formationer och geometrier i byggda strukturer, typologier, material, tekniker, flöden och skala. Det kan också vara historiska, politiska och sociala kontexter.

Analysarbetet tar vi med oss i workshops och dialoger med berörda parter från kommun, andra myndigheter, näringsliv, kollektivtrafik, representanter för särintressen samt beställare. Resultatet blir en långsiktigt hållbar utveckling av stadsplaner, infrastruktur och naturområden, som är förankrad i verkligheten och riktad mot framtiden.

beställare

SJ, SL, Vägverket, Banverket, Botniabanan, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Stockholms stad, Göteborgs kommun, Solna kommun, Destinations Järvsö, Viamare Promarina Management, JM, Seniorgården, AB Borätt, Veidekke och Familjebostäder – inklusive beställare i projekt som utförts av YAJs grundare i anställningar i andra arkitektföretag.

mörby centrum